Υπουργείο Περιβάλλοντος: Οδηγός Πράσινων Σημείων (Έκδοση 1/2015)

Σκοπός του οδηγού είναι να αποσαφηνίσει την έννοια του Πράσινου Σημείου (ΠΣ) και του Κέντρου Ανακύκλωσης, Εκπαίδευσης, Διαλογής στην Πηγή (Κ.Α.Ε.ΔΙ.Σ.Π.) και να δώσει γενικές κατευθύνσεις και καλές πρακτικές σε ότι αφορά στο σχεδιασμό και στη λειτουργία τους βασιζόμενος στη διεθνή εμπειρία και πρακτική.