Νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης- Ανατροπές στην Διαχείριση στερεών αποβλήτων

Συγκεκριμένα στο νέο σχέδιο νόμου "Νέος Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης" προβλέπει ότι: 

  1. οι αρμοδιότητες των δήμων πλέον περιορίζονται στη συλλογή και στη μεταφορά. Ο ισχύων κώδικας μιλά για αποκομιδή, διαχείριση αποβλήτων, κατασκευή μονάδων επεξεργασίας κλπ.. ,
  2. στις αρμοδιότητες, ειδικά, της μητροπολιτικής περιφέρειας Αττικής, προστίθεται «ο σχεδιασμός της διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε επίπεδο περιφέρειας», ενώ πριν, ο σχεδιασμός της διαχείρισης των στερεών αποβλήτων ανήκει στους Περιφερειακούς Φορείς Διαχείρισης (ν. 4042/2012).

Είναι φανερή η πολιτική σκοπιμότητα των αλλαγών, που δεν είναι άλλη από την αποτροπή υλοποίησης του μοντέλου της αποκεντρωμένης διαχείρισης και των τοπικών σχεδίων διαχείρισης.

Παρατίθενται χαρακτηριστικά αποσπάσματα, ώστε να γίνουν συγκρίσεις. 

Ν. 3463/2006 (κώδικας δήμων και κοινοτήτων)- άρθρο 75 - αρμοδιότητες δήμων 

Η καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής τους περιφέρειας, η αποκομιδή και διαχείριση των αποβλήτων, καθώς και η κατασκευή, συντήρηση και διαχείριση συστημάτων αποχέτευσης και βιολογικού καθαρισμού και η λήψη προληπτικών και κατασταλτικών μέτρων για την προστασία των κοινόχρηστων χώρων και ιδιαίτερα των χώρων διάθεσης απορριμμάτων από εκδήλωση πυρκαγιάς, σύμφωνα με την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

Ν. 3852/2010 (Καλλικράτης)- άρθρο 94 - πρόσθετες αρμοδιότητες δήμων 

25. Η διαχείριση στερεών αποβλήτων, σε επίπεδο προσωρινής αποθήκευσης, μεταφόρτωσης, επεξεργασίας, ανακύκλωσης και εν γένει αξιοποίησης, διάθεσης, λειτουργίας σχετικών εγκαταστάσεων, κατασκευής μονάδων επεξεργασίας και αξιοποίησης, καθώς και αποκατάστασης υφιστάμενων χώρων εναπόθεσης (Χ.Α.Δ.Α.). Η διαχείριση πραγματοποιείται, σύμφωνα με τον αντίστοιχο σχεδιασμό, που καταρτίζεται από την Περιφέρεια κατά την ειδικότερη ρύθμιση του άρθρου 186 παρ. ΣΤ΄ αριθμ. 29 του παρόντος νόμου. 

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 2014 (σχέδιο νόμου)- άρθρο 94 - αρμοδιότητες δήμων

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 2014 (σχέδιο νόμου)- άρθρο 94 - αρμοδιότητες περιφέρειας

 

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 2014 (σχέδιο νόμου)- άρθρο 97 - αρμοδιότητες Μητροπολιτικής Περιφέρειας Αττικής

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 2014 (σχέδιο νόμου)- άρθρο 309 - σκοπός ΕΔΣΝΑ

Ενιαίος Κώδικας Αυτοδιοίκησης 2014 (σχέδιο νόμου)- άρθρο 329 - ΦοΔΣΑ