Καλογερά Αλεξάνδρα

Είναι 46 ετών, δασκάλα με μετεκπαίδευση στο ΜΔΔΕ, Αγγλικά