Επιστολή του νέου Δημάρχου Βύρωνα Άκη Κατωπόδη προς τον Κο Νίκο Χαρδαλιά

                                                                                                                Βύρωνας, 28 Ιουλίου 2014

Προς:

Δήμαρχο Βύρωνα

Κο Νίκο Χαρδαλιά

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Προσωπικού

Διεύθυνση καθαριότητας

Νομική Υπηρεσία & μέσω αυτής συνεργαζόμενους Δικηγόρους

 

            Ενόψει της ανάληψης των καθηκόντων μας από την 1η Σεπτεμβρίου 2014, παρακαλούμε όπως μας χορηγήσετε τα παρακάτω αναφερόμενα έγγραφα, στοιχεία και πληροφορίες μέχρι 25 Αυγούστου 2014, ώστε να προετοιμαστούμε όσο το δυνατό καλλίτερα.

            Ιδιαίτερα παρακαλούμε τις Υπηρεσίες του Δήμου και τους εργαζόμενους σε αυτές, με τους οποίους μέχρι στιγμής συνεργαζόμαστε άψογα και τους ευχαριστούμε για αυτό, να καταβάλουν την όποια προσπάθεια εν μέσω μάλιστα καλοκαιρινών διακοπών, ώστε να μας προσκομίσουν τα παρακάτω στοιχεία.

 1. Πλήρη και αναλυτικό κατάλογο όλων των υπαλλήλων του Δήμου, με αναφορά της σχέσης εργασίας του καθενός (μόνιμοι υπάλληλοι, υπάλληλοι ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου, εποχιακοί υπάλληλοι, συμβάσεις έργου), καθώς και τα στοιχεία του μισθολογικού κόστους καθενός από αυτούς. Που είναι τοποθετημένοι οργανικά και σε ποια υπηρεσία πραγματικά εργάζονται.
 2. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. (Οργανόγραμμα ) του Δήμου, τις υφιστάμενες θέσεις του προσωπικού και το ποσοστό κάλυψης αυτών.
 3. Λίστα με όλα τα ακίνητα που ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου.
 4. Λίστα με τα κληροδοτήματα που ενδεχομένως υπάρχουν σε όφελος του Δήμου.
 5. Κατάλογο όλων των κοινόχρηστων χώρων και των χώρων που προορίζονται για την εξυπηρέτηση δημοτικών και κοινωφελών σκοπών.
 6. Λίστα με όλα τα οχήματα και μηχανήματα του Δήμου, με αντίγραφα των βιβλίων συντήρησης και τους υπάλληλους που ενδεχομένως τα έχουν χρεωθεί.
 7. Καταγραφή της υπόλοιπης ενδεχομένως κινητής περιουσίας του Δήμου.
 8. Καταστατικά, προϋπολογισμούς και ισολογισμούς όλων των νομικών προσώπων και  των ανωνύμων εταιρειών.
 9. Από την νομική υπηρεσία και τους συνεργαζόμενους δικηγόρους, παρακαλούμε να μας χορηγηθούν όλες οι υποθέσεις που εκκρεμοδικούν. Επίσης διεκδικήσεις  του Δήμου έναντι δημοτών ή τρίτων, καθώς και διεκδικήσεις τρίτων ή δημοτών έναντι του Δήμου.
 10. Λίστα με όλες τις ισχύουσες δημόσιες συμβάσεις για την εκτέλεση έργων με τις πηγές χρηματοδότησής τους, συμβάσεις υπηρεσιών και προμηθειών του Δήμου, ανεξαρτήτως ποσού, καθώς και λίστα συμβάσεων μίσθωσης ή εκμίσθωσης ακινήτων.
 11. Κατάσταση διαθεσίμων
 12. Κατάσταση υποχρεώσεων σε ασφαλιστικά ταμεία
 13. Κατάσταση υποχρεώσεων στο Δημόσιο για φόρους – τέλη.
 14. Κατάσταση υποχρεώσεων πληρωμής λογαριασμών τρίτων.
 15. Κατάσταση Χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής που ακυρώνονται λόγω μη εξόφλησης προμηθευτή.
 16. Κατάσταση βεβαιωμένων απαιτήσεων έναντι τρίτων.
 17. Κατάσταση με ανάλυση χρηματικών διαθεσίμων ανά κατηγορία.
 18. Κατάσταση υποχρεώσεων καταβολής μισθοδοσίας.
 19. Κατάσταση υποχρεώσεων από αναθέσεις Δημάρχου ή Οικονομικής επιτροπής ή Δημοτικού Συμβουλίου.
 20. Κατάσταση χρεογράφων.
 21. Κατάσταση εσόδων που δεν έχουν βεβαιωθεί.
 22. Κατάσταση μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένων και των δανείων.
 23. Κατάσταση έργων που έχουν ενταχθεί σε επιχειρησιακά προγράμματα (π.χ. ΕΣΠΑ) αλλά δεν έχει ξεκινήσει η υλοποίησή τους, καθώς και προτάσεις που έχουν υποβληθεί.

 

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων,

 

                                                                            Με εκτίμηση

                                                                         Άκης Κατωπόδης