Εκλογικοί Καταλόγοι: Μεταδημοτεύσεις-Ετεροδημότες-Πολίτες Κρατών Μελών Ε.Ε.

Η προθεσμία για τις μεταδημοτεύσεις, την εγγραφή ή διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών, καθώς και για την εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών των κρατών-μελών της Ε.Ε. λήγει στις 14 Μαρτίου 2014.

Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι πολίτες πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις σχετικές διαδικασίες (και όχι απλώς να έχουν υποβάλει την αίτησή τους) μέχρι την ημερομηνία αυτή.

1. Η μεταδημότευση, δηλ. η διαγραφή κάποιου από τα μητρώα του Δήμου στον οποίο είναι γραμμένος/-η σήμερα (“παλιός Δήμος”) και η εγγραφή του στα μητρώα άλλου Δήμου (“νέος Δήμος”) είναι δυνατή στις εξής περιπτώσεις:

A. Όταν κάποιος άγαμος/-η (ή ολόκληρη οικογένεια) συμπληρώσει δύο χρόνια μόνιμης κατοικίας στο νέο Δήμο.

B. Ανεξάρτητα από την προϋπόθεση συμπλήρωσης διετούς κατοικίας:

B.1. Όταν ο ένας σύζυγος ζητά να μεταδημοτεύσει στο Δήμο όπου είναι εγγεγραμμένος ο άλλος σύζυγος.

B.2. Όταν κάποιος είναι διαζευγμένος και επιθυμεί να μεταδημοτεύσει στο Δήμο στον οποίο ήταν εγγεγραμμένος πριν το γάμο του.

B.3. Όταν κάποιος (ενήλικος) επιθυμεί να αποκτήσει την αρχική δημοτικότητα που είχε ο ίδιος ή οι γονείς του.

Βλ. και άρθρο 15 παρ. 7-8 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων).

Η μεταδημότευση γίνεται με την εξής διαδικασία:

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μεταβεί στο Δημοτολόγιο του “νέου” Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει και το οποίο είναι η αρμόδια υπηρεσία, μαζί με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά :

• Ειδική αίτηση. Παρέχεται από το Δημοτολόγιο του “νέου” Δήμου.

• Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του ενδιαφερόμενου στο δημοτολόγιο του Δήμου από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Πρέπει να ζητηθεί από το Δημοτολόγιο του “παλιού” Δήμου.

• Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης όπου να φαίνονται όλες οι σχετικές μεταβολές (τέκνα, στοιχεία του γάμου ή του διαζυγίου κ.λπ.), από το Δημοτολόγιο του Δήμου από τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει ο ενδιαφερόμενος. Σε περίπτωση που το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι πλήρες, μπορεί κατά περίπτωση να ζητηθούν επιπλέον ληξιαρχική πράξη γέννησης, γάμου κ.λπ. Πρέπει να ζητηθεί από το Δημοτολόγιο του “παλιού” Δήμου.

• Ανάλογα με την ειδικότερη περίπτωση μεταδημότευσης (βλ. παραπάνω τις περιπτώσεις Α., Β.1., Β.2. και Β.3.)

Για την περίπτωση Α. (Μεταδημότευση λόγω διετούς κατοικίας) : Βεβαίωση του Δημάρχου περί της διετούς μόνιμης εγκατάστασης. Αποδεικνύεται με λογαριασμό ΔΕΚΟ ή με βεβαίωση της υπηρεσίες που ασκεί πλέον τις αρμοδιότητες της (πρώην) Δημοτικής Αστυνομίας, από το Δήμο προς τον οποίο ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Χορηγείται από τον “νέο” Δήμο.

Για την περίπτωση Β.1. (Μεταδημότευση λόγω γάμου) : Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του άλλου συζύγου στο δημοτολόγιο του Δήμου που επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, από το Δημοτολόγιο του Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να μεταδημοτεύσει. Χορηγείται από τον “νέο” Δήμο.

Για την περίπτωση Β.3. (Μεταδημότευση λόγω διαζυγίου) : Πιστοποιητικό περί της εγγραφής του ενδιαφερόμενου πριν το γάμο στο δημοτολόγιο του Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει. Χορηγείται από το Δημοτολόγιο του Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να μεταδημοτεύσει. Χορηγείται από τον “νέο” Δήμο.

Για την περίπτωση Β.3. (Κτήση αρχικής δημοτικότητας) : Πιστοποιητικό περί της εγγραφής αρχικά του ιδίου του ενδιαφερομένου ή των γονέων του στο δημοτολόγιο του Δήμου όπου επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, από το Δημοτολόγιο του Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί ο ενδιαφερόμενος να μεταδημοτεύσει. Χορηγείται από τον “νέο” Δήμο. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου, στην οποία να δηλώνεται ότι κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος μία μόνο φορά.

Παρατηρήσεις:

• Η διαδικασία της αίτησης και της κατάθεσης των δικαιολογητικών πρέπει να γίνεται αυτοπροσώπως από τον/τους ενδιαφερόμενο/-ους (με την αστυνομική τους ταυτότητα) ή από τρίτο πρόσωπο, εφοδιασμένο με ειδική εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής του ενδιαφερομένου και την αστυνομική ταυτότητα του πληρεξούσιου.

• Όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα (λιγότερο του 3μήνου).

• Κανονικά, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά αναζητούνται και αυτεπαγγέλτως μέσω του Δήμου στον οποίο κατατίθεται η αίτηση (μπορεί ωστόσο αυτό να προκαλέσει καθυστέρηση, που θα σημάνει ότι δεν θα προλάβει να ολοκληρωθεί η διαδικασία ως 14/3/2014, επομένως ο πολίτης θα χάσει το δικαίωμα να ψηφίσει στο Δήμο προς τον οποίο μεταδημοτεύει).

• Η διαδικασία μπορεί να γίνει και μέσω ΚΕΠ (ισχύει ωστόσο η ίδια παρατήρηση, ότι ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της διαδικασίας).

• Επισημαίνεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι Δήμοι (κακώς) δημιουργούν διάφορα διαδικαστικά προσκόμματα και καθυστερήσεις στη διεκπεραίωση των μεταδημοτεύσεων (λ.χ. ζητούν και πρόσθετα δικαιολογητικά κ.λπ.). Καλό είναι λοιπόν να ξεκινήσει κανείς τη σχετική διαδικασία από το Δημοτολόγιο του Δήμου προς τον οποίο επιθυμεί να μεταδημοτεύσει, ζητώντας όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που θα απαιτηθούν. Επιπλέον, είναι σημαντικό να ξεκινήσει τη διαδικασία το συντομότερο δυνατό, αλλά και όσο γίνεται καλύτερα εφοδιασμένος/-η με αρκετή υπομονή.

Σημείωση: Η μεταδημότευση κάποιου προκειμένου να θέσει υποψηφιότητα μπορεί να γίνει και σε μεταγενέστερο χρόνο (θα ακολουθήσει νεότερη αναλυτική ενημέρωση για τις διαδικασίες)

2. Η εγγραφή και διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών παρέχεται ως δυνατότητα μόνο για τις ευρωεκλογές. Δεν ισχύει για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, κατά τις οποίες μπορεί κάποιος να ψηφίσει αποκλειστικά και μόνο στο Δήμο της βασικής εγγραφής του (στον τόπο δηλ. καταγωγής του/της).

Επομένως, επισημαίνονται τα εξής :

• Οι ετεροδημότες (όσοι δηλ. είναι εγγεγραμμένοι στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών) θα μπορούν να ψηφίσουν σε δύο διαφορετικούς τόπους :

α) στον τόπο βασικής εγγραφής τους (καταγωγής) για τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές και

β) στον τόπο κατοικίας τους (στο Δήμο όπου έχουν υποβάλει αίτηση να εγγραφούν ως ετεροδημότες) για τις ευρωεκλογές

Οι ετεροδημότες ΔΕΝ μπορούν να ψηφίσουν για τις ευρωεκλογές στον τόπο καταγωγής τους.

• Όσοι ετεροδημότες επιθυμούν να ψηφίσουν και στις ευρωπαϊκές και στις αυτοδιοικητικές εκλογές στον τόπο καταγωγής τους (βασικής εγγραφής τους), θα πρέπει να κάνουν αίτηση διαγραφής τους από τους καταλόγους των ετεροδημοτών.

Παράδειγμα:

Έστω ότι κάποιος κατοικεί στην Αθήνα και είναι δημότης Καβάλας. Οι επιλογές που έχει, αναλόγως του αν θα επιλέξει να εγγραφεί ή όχι στους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών είναι οι εξής:

Αν ΔΕΝ ΕΓΓΡΑΦΕΙ στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών (ή αν διαγραφεί από αυτούς, αν τυχόν είναι ήδη γραμμένος):

 Αν ΕΓΓΡΑΦΕΙ στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών που θα σχηματιστούν στο Δ. Αθηναίων:

 

- Στις 18 Μαΐου (α' γύρος αυτοδιοικητικών): Ψηφίζει στην Καβάλα τους υποψηφίους για το Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

   - Στις 25 Μαΐου (β' γύρος αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογές): Ψηφίζει στην Καβάλα και για τις αυτοδιοικητικές (Δήμος Καβάλας – Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας-Θράκης) και για τις ευρωπαϊκές εκλογές.

 

 - Στις 18 Μαΐου (α' γύρος αυτοδιοικητικών): Ψηφίζει στην Καβάλα τους υποψηφίους για το Δήμο Καβάλας και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης

   - Στις 25 Μαΐου (β' γύρος αυτοδιοικητικών και ευρωεκλογές): Μπορεί να επιλέξει αν θα ψηφίσει είτε στην Αθήνα ΜΟΝΟ για τις ευρωεκλογές είτε στην Καβάλα ΜΟΝΟ για τις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Προσοχή: Η εγγραφή στους εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών είναι διαρκής. Επομένως, αν κάποιος έχει υποβάλει στο παρελθόν αίτηση εγγραφής του ως ετεροδημότη, η αίτηση αυτή ισχύει κανονικά (ακόμα και αν στις εθνικές εκλογές του 2012 δεν μπόρεσε τελικώς να ψηφίσει ως ετεροδημότης, γιατί δεν υπήρξε ο απαιτούμενος αριθμός αιτήσεων, ώστε να δημιουργηθεί αντίστοιχο εκλογικό τμήμα).

Για επιβεβαίωση, μπορεί κανείς να ανατρέξει στην ηλεκτρονική υπηρεσία “Μάθε πού ψηφίζεις” στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΣ, ώστε να δει αν είναι γραμμένος/-η σε κατάλογο ετεροδημοτών.

Η εγγραφή ή διαγραφή από τους ειδικούς καταλόγους των ετεροδημοτών γίνεται με την εξής διαδικασία:

• Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ειδική αίτηση-υπεύθυνη δήλωση είτε στο δήμο όπου διαμένει (και άρα όπου επιθυμεί να ψηφίσει ως ετεροδημότης) είτε σε οποιοδήποτε ΚΕΠ, μέσω του οποίου προωθείται στο δήμο.

• Κατά την υποβολή της αίτησης απαιτείται είτε αυτοπρόσωπη εμφάνιση του εκλογέα είτε εμφάνιση νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου του (εξουσιοδότηση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από δημόσια αρχή).

• Ο ετεροδημότης που είναι ήδη γραμμένος σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών ενός δήμου όπου διέμενε παλαιότερα μπορεί με νέα αίτηση του να ζητήσει την εγγραφή του σαν ετεροδημότης στο δήμο που διαμένει τώρα.

Σημείωση: Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και για τη διαγραφή από τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των ετεροδημοτών 

3. Η εγγραφή στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους των πολιτών κρατών-μελών της Ε.Ε. αφορά μόνο τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές εκλογές (όχι τις περιφερειακές).

Οι προϋποθέσεις για να έχουν δικαίωμα ψήφου οι πολίτες κρατών-μελών της Ε.Ε. (κοινοτικοί εκλογείς) είναι οι εξής:

• Να διαμένουν στην Ελλάδα

• Να συμπληρώνουν το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι τις 31/12/2014. Επομένως, στις προσεχείς δημοτικές εκλογές θα ψηφίσουν όσοι έχουν γεννηθεί μέχρι 31.12.1996.

• Να μην έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε στην Ελλάδα ούτε στη χώρα καταγωγής τους.