Ανακοίνωση για τα Ληξιπρόθεσμα Χρέη του Δήμου Βύρωνα προς τρίτους

Ο Δήμος Βύρωνα επιχορηγείται με το ποσό των 2.994.094,92 Ευρώ με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών για την εξόφληση υποχρεώσεων τους προς τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης) από πιστώσεις που μεταφέρονται για τον σκοπό αυτό στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης που  τηρείται  στο  Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Επιχορηγήσεις εποπτευόμενων φορέων του ΥΠ.ΕΣ.- Κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». 

Με την απόφαση αυτή επωφελείται σημαντικά ο Δήμος Βύρωνα καθώς ενισχύεται οικονομικά από την κυβέρνηση για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, μεγάλο μέρος των οποίων αφορά τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις από εκτελεσθέντα έργα και προμήθειες προηγουμένων ετών. 

Η επιχορήγηση αυτή είναι μια σημαντική συμβολή στην προσπάθεια που γίνεται από την Δημοτική Αρχή με την αρωγή των Οικονομικών του Υπηρεσιών, για την οικονομική εξυγίανση του Δήμου

Η επιτυχής ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας προς το τέλος του 2017, θα δώσει μια επιπλέον δυνατότητα στο Δήμο Βύρωνα να περάσει σε μια νέα περίοδο ανάπτυξης προς όφελος της πόλης και των δημοτών της.