5η Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 2012 Δ. Βύρωνα

ΔΗΜΟΣ ΒΥΡΩΝΑ

5η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 1ης Μαρτίου 2012

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α.Α. 

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕΛ.

Π.Δ.Σ.

1.

Κατανομή λειτουργικών δαπανών στις Σχολικές Επιτροπές

Σελ. -  4

Π.Δ.Σ- 95

2.

Έγκριση της απόφασης της Δ.Ε.Π. Βύρωνα που αφορά πρόταση των Προϊσταμένων της Π/θμιας κ΄ Δ/θμιας εκπαίδευσης Διευθύνσεων Αθηνών να μη γίνει καμία συγχώνευση Σχολικών μονάδων στον Δήμο

Σελ. - 6

Π.Δ.Σ- 96

3.

Παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για τις θέσεις στάσιμου εμπορίου έως 31/3/2012

Σελ. -11

Π.Δ.Σ- 97

4.

Ανακήρυξη σε "ΕΠΙΤΙΜΟ ΔΗΜΟΤΗ ΒΥΡΩΝΑ" του Ιταλού Δημάρχου της πόλης «Cava dei Tirreni” κ. Μάρκο Γκάλντι

Σελ. -12

Π.Δ.Σ- 98

5.

Υποβολή πρότασης του Δήμου Βύρωνα για ένταξη του έργου με τίτλο: ‘’ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΡΟΣΦΥ-ΓΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΚΑΡΕΑ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ’’ στο Ε.Π. ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013

Σελ. -27

Π.Δ.Σ - 99

6.

Συμμετοχή του Δήμου Βύρωνα στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Βύρων» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου ‘’Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στον Δήμο Βύρωνα’’ στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013.

Σελ. - 42

Π.Δ.Σ- 100

7.

Έγκριση όρων σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βύρωνα και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την ρύθμιση οφειλών του Δήμου Βύρωνα και εξουσιοδότηση Δημάρχου προς υπογραφή της σύμβασης

Σελ. - 124

Π.Δ.Σ-114

Α. Αιτήσεις – Ανακοινώσεις – Αναφορές.

Β. Θέματα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων:

Α.Α. 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

ΣΕΛ.

Π.Δ.Σ.

1.

Έγκριση Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ» οικονομικού έτους 2012

ΣΕΛ.- 63

Π.Δ.Σ.- 101

2.

Έγκριση προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ» οικονομικού έτους 2012

ΣΕΛ.- 79

Π.Δ.Σ.- 102

3.

Έγκριση της υπ’ αριθμ.11/2012 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΒΥΡΩΝΑ»

ΣΕΛ.- 102

Π.Δ.Σ. -

4.

Λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών σε 24ωρη βάση

ΣΕΛ.- 102

Π.Δ.Σ.- 103

5.

Επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως εισπραχθέντων

ΣΕΛ.- 106

Π.Δ.Σ.- 104

6.

Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους

ΣΕΛ. - 109

Π.Δ.Σ.- 105-111

7.

Παράταση συμβατικού χρόνου περαίωσης έργου

ΣΕΛ.- 119

Π.Δ.Σ.- 112

8.

2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012

ΣΕΛ.- 123

Π.Δ.Σ.- 113

Διαβάστε εδώ αναλυτικά τους διαλόγους από το δημοτικό συμβούλιο