2η Έκτακτη Συνεδρίαση Δημ. Συμβουλίου 2012 Δ. Βύρωνα

2η (ΕΚΤΑΚΤΗ)ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Της 3ης Φεβρουαρίου 2012

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΥΡΩΝΑ  

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 3ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑΤΑ HMΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

Α.Α.

ΘΕΜΑ

Π.Δ.Σ.

ΣΕΛ

1.

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Βύρωνα οικονομικού έτους 2012

1

3

2.

Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου

2

13